Registration

login

Logging in constitutes acceptance of the the FIM 1170) in the current wording.

SUBMIT THE DEBT
Search Advanced Search

News

Zmiany regulaminu serwisu dlugi.info. April 2016

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 12.04.2016 dokonaliśmy zmiany regulaminu serwisu dlugi.info.

1. Doprecyzowaliśmy podstawę prawną 

stare brzmienie:

Dlugi.info jest publiczną platformą ogłoszeń zawierających informacje o możliwości sprzedaży/zakupu wierzytelności bądź długów, zamieszczonych w celu ich sprzedaży przez zarejestrowanych użytkowników na portalu dlugi.info. Upublicznienie informacji identyfikujących wierzytelność bądź dług, a zatem także dane Dłużnika, portal udostępnia na podstawie art. 4 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych oraz art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych. Ustawa o ochronie danych osobowych zezwala bowiem na przetwarzanie danych osobowych bez zgody osoby fizycznej, której dotyczą, jeżeli następuje to w prawnie usprawiedliwionym celu, a za taki cel uznaje się między innymi ogłoszenie publiczne w celu sprzedaży wierzytelności. Portal dlugi.info w części zawierającej informacje o możliwości sprzedaży/zakupu wierzytelności – długu dostępny jest nieodpłatnie dla nieokreślonego kręgu użytkowników.

tekst po zmianie:

Dlugi.info jest publiczną platformą ogłoszeń zawierających oferty sprzedaży wierzytelności, zamieszczanych przez zarejestrowanych użytkowników portalu dlugi.info. Upublicznienie oferty sprzedaży wierzytelności w zakresie zobowiązania pieniężnego i danych osobowych dłużnika następuje na podstawie art. 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1015 z późn. zm.) oraz art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.). Wyżej wymienione przepisy zezwalają na udostępnienie informacji gospodarczej, zawierającej dane dotyczące podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości albo osoby fizycznej oraz ich zobowiązania pieniężnego bez zgody tych podmiotów, jeżeli następuje to w prawnie usprawiedliwionym celu sprzedaży wierzytelności przez ogłoszenie publiczne. Portal dlugi.info w części zawierającej oferty sprzedaży wierzytelności dostępny jest nieodpłatnie dla nieokreślonego kręgu użytkowników.” 

2. Doprecyzowaliśmy relacje prawne pomiędzy użytkownikami

stare brzmienie:

4.1. IGD jest publiczną platformą ogłoszeń zamieszczonych przez zarejestrowanych użytkowników IGD, zawierających zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży wierzytelności, kierowanych do nieokreślonego kręgu odbiorców w celu jej zawarcia. IGD dostępna jest dla nieokreślonego kręgu użytkowników – część niewymagająca rejestracji zawierająca oferty sprzedaży wierzytelności. Część umożliwiająca zamieszczenie informacji o sprzedaży wierzytelności, jak i część umożliwiająca kontakt potencjalnego nabywcy z Wierzycielem również dostępna jest dla nieokreślonego kręgu użytkowników, lecz wymaga uprzedniej rejestracji na IGD.

tekst po zmianie:

4.1. IGD jest publiczną platformą ogłoszeń zamieszczonych przez zarejestrowanych użytkowników IGD, zawierających oferty sprzedaży wierzytelności lub zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży wierzytelności, kierowanych do nieokreślonego kręgu odbiorców w celu jej zawarcia. IGD dostępna jest dla nieokreślonego kręgu użytkowników – część niewymagająca rejestracji zawierająca oferty sprzedaży wierzytelności. Część umożliwiająca zamieszczenie informacji o sprzedaży wierzytelności, jak i część umożliwiająca kontakt potencjalnego nabywcy z Wierzycielem również dostępna jest dla nieokreślonego kręgu użytkowników, lecz wymaga uprzedniej rejestracji na IGD.”

stare brzmienie:

4.3. Informacje o sprzedaży wierzytelności nie są ofertami w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks Cywilny, lecz zaproszeniem do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 KC. W razie wątpliwości skutki prawne zamieszczenia takiej informacji o sprzedaży wierzytelności reguluje ustawa Kodeks Cywilny.

tekst po zmianie:

4.3. Ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności należy poczytywać w razie wątpliwości nie za oferty w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny, lecz za zaproszenia do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 ustawy Kodeks cywilny.

Informujemy także, że zmiana regulaminu NIE WPŁYWA NA ZMIANĘ CEN ORAZ ROZLICZEŃ Z SERWISEM.

« back